strona


Rozwój internetu a VoIP

Ci?g?y rozwój internetu w naszym kraju, sprzyja zjawiskom popularyzacji us?ug, które jeszcze kilkana?cie miesi?cy temu, budzi?y l?k i rodzi?y dyskusje na temat ogólnie poj?tego bezpiecze?stwa. Najwi?kszy prze?om nast?pi? w dziedzinie komunikacji. Wychodz?c naprzeciw u?ytkowaniom internetu powsta?a telefonia internetowa, korzystaj?ca z przesy?ania danych za pomoc? protokó? IP, w skrócie znana jako VoIP. Olbrzymim atutem w stosunku do chocia?by po??cze? g?osowych oferowanych przez operatorów komórkowych, jest du?o ni?sza cena, spowodowana oszcz?dno?ci? przesy?u danych. Bardzo cz?sto operatorzy VoIP`a oferuj? swoim klientom bezp?atne rozmowy w ramach sieci, co w znaczny sposób wp?ywa na obni?enie kosztów nie tylko w przypadku domowych bud?etów, ale tak?e w obs?udze ma?ych i ?rednich firm, które maj? ma?e pole manewru podczas negocjacji umów z operatorami naziemnymi. Bardzo cz?sto aby móc korzysta? z oferty VoIP, wystarczy pobra? i zainstalowa? oprogramowanie, a tak?e pod??czy? do stanowiska pracy mikrofon.

Univel


Perfumy atelier Versace

Wielu z nas docenia markowe ubrania i perfumy. Lubimy je kupowa?, poniewa? czujemy, ?e mo?emy by? pewni co do ich jako?ci i wyj?tkowo?ci. Praktycznie ka?dy du?y dom mody wydaje na rynek dedykowane linie perfum. Robi tak równie? atelier Versace. Dom mody Versace powsta? w roku 1987 we W?oszech. Jego siedziba znajduje si? w centrum ?wiatowej mody - Mediolanie, pod adresem Via Manzoni 38. Pierwsze perfumy od Versace zosta?y wprowadzone na rynek w 1981 roku i zosta?y nazwane tak, jak za?o?yciel firmy "Gianni Versace". Sukces tych perfum spowodowa?, ?e atelier zacz??o produkowa? ich wi?cej, a siedem lat po premierze pierwszego zapachu za?o?ono spó?k? akcyjn? zajmuj?c? si? produkcj? i dystrybucj? zapachów na rynki ?wiatowe. Nazwa tej firmy to GIVER PROFUMI, jest ona ukryta pod mark? Gianni Versace Profumi.
markowe zapachy

Spó?ka wykupi?a prawa produkcyjne i dystrybucyjne od Ives Saint Laurent. Perfumy Versace s? spójne z wizerunkiem marki. To wyj?tkowe, eleganckie, stylowe i luksusowe zapachy. Przeznaczone s? dla osób pewnych siebie i wyrafinowanych. Atelier dba o w?a?ciw? ich prezentacj?, oferuj?c je w wyrafinowanych, designerskich flakonach. Perfumy Versace to kwintesencja haute couture - uwodz?, onie?mielaj? i intryguj?. S? skomponowane harmonijnie i nietuzinkowo. Standardowe nuty zapachowe prze?amywane s? w nich ekscentrycznymi aromatami. Zapachy Versace s? unikatowe, a jednocze?nie uniwersalne. Pasuj? wszystkim. Dlatego s? tak ch?tnie kupowane. Klienci Versace podkre?laj?, ?e perfumy tego atelier ewoluuj? wraz ze zmieniaj?cymi si? warunkami atmosferycznymi i dostarczaj? niezwykle zró?nicowanych dozna?. Powszechnie wiadomo, ?e ich zapach bardzo d?ugo utrzymuje si? na ciele, w?osach i ubraniach. Pasjonaci marki twierdz?, ?e inwestycja w perfumy Versacezwraca si? wielokrotnie - w pewno?ci siebie, poczuciu wyj?tkowo?ci, pow?óczystych spojrzeniach, odwracaj?cych si? za aromatem ludziach. Posiadanie tych perfum daje znamiona luksusu i elegancji, oraz powody do zazdro?ci w?ród znajomych. To prawdziwie szlachetne perfumy, które zawsze s? ciep?o przyjmowane przez ich u?ytkowników.